Condicions legals

Les presents Condicions Generals de Reserva (en endavant Condicions Generals ) regularan la relació comercial que sorgeixi entre POCKET RENT A CAR SL i l'usuari o client per la reserva realitzada a través dels formularis que POCKET RENT A CAR SL posa a la seva disposició en el seu website www.authomar.com. La reserva a través del lloc web de POCKET RENT A CAR SL suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de la pàgina, d'aquestes condicions, com també de la política de privacitat establertes per a la navegació de l'usuari per la pàgina propietat de POCKET RENT A CAR SL. La política és aplicable sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas. Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7 / 1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. POCKET RENT A CAR SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. Tanmateix, POCKET RENT A CAR SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Reserva amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant- en temps i forma oportuns. Pel present contracte, authomar.com (en endavant EL ARRENDADOR ), reserva el vehicle descrit a la web a l'USUARI FINAL (en endavant l'ARRENDATARI ), sota els termes i condicions aquí recollits, així com de qualsevol altre annex existent. És responsabilitat Arrendatari llegir aquestes clàusules detingudament i qualsevol dubte o disconformitat ho ha de fer constar abans de confirmar aquesta reserva. Aquest clàusules estarà vigent per a tots els efectes a partir del 15 de febrer de 2011.

1 - LLIURAMENT DEL VEHICLE

L'arrendatari rep el vehicle descrit en el contracte net i en correcte estat de funcionament i sense deficiències, amb la completa documentació, amb un joc de claus, armilles reflectants, triangles de senyalització i eines que haurà de comprovar l'arrendatari notificant qualsevol deficiència al moment de contractar el vehicle. En el cas de lloguer d'accessoris i principalment cadires de nens, l'arrendatari haurà de comprovar el perfecte estat dels mateixos. L'arrendatari eximeix de qualsevol responsabilitat a l'arrendador per la mala instal · lació o incorrecte ús de tot això. L'arrendatari ha de portar en tot moment el contracte de lloguer. El lloguer del vehicle s'entén des del dia i hora en què s'inicia l'arrendament fins a la devolució del mateix que, llevat d'acord exprés entre les parts, s'entendrà l'últim dia a les 08.00 h

2. - UTILITZACIÓ DEL VEHICLE.

L'arrendatari es comprometi a :

 • A) No transportar persones o mercaderies o dedicar-lo a qualsevol altre tipus d'activitat, quan això impliqui directament i indirectament subarrendament del vehicle.
 • B) No permetre que el condueixin altres persones més que el mateix arrendatari o les que expressament estiguin autoritzades en l'anvers d'aquest contracte, l'edat mínima serà de 21 anys, siguin titulars i estiguin en possessió de permís de conduir vàlid i en vigor amb dos anys d'antiguitat com a mínim.
 • C) No conduir el vehicle en inferioritat de condicions físiques motivades per l'alcohol, drogues, fatiga o malaltia.
 • D) No utilitzar per remolcar o empènyer altres vehicles o remolcs.
 • E) No participar amb el vehicle en carreres o altres proves esportives o ral · lis, entrenaments de qualsevol modalitat, oficials o no, ni en proves de resistència de materials accessoris o productes per a automòbils.
 • F) No desprecintar o manipular el compte quilòmetres, havent de comunicar immediatament a l'arrendador qualsevol avaria del mateix.
 • G) No portar més passatgers que els especificats pel fabricant del vehicle o permesos per les lleis.
 • H) No realitzar trasllats entre illes o fora d'elles a menys que s'hagi obtingut autorització per escrit de l'arrendador
 • I) No porteu en el vehicle mercaderies inflamables, perilloses, radioactives, tòxiques i / o nocives
 • J) No transportar mercaderies en pes, quantitat i / o volum superior a l'autoritzat en el permís de circulació i / o la fitxa tècnica del vehicle, ni animals vius, excepte mascotes i / o animals de companyia, prèvia autorització per l'arrendador.
 • K) No transitar fora de la xarxa viària, ni en carreteres no pavimentades o aptes per a la circulació que puguin causar dany a la part baixa de la carrosseria i altres tipus de desperfectes. Els costos de reparació seran imputats a l'arrendatari.
 • L) Tancar el vehicle, estacionar en lloc apte, adequat i segur quan no estigui sent utilitzat i mantenir la documentació d'aquest dins.
 • M) Aturar el vehicle al més aviat possible, quan s'il · lumini qualsevol testimoni que indiqui anomalia en el funcionament del vehicle, havent de contactar amb l'arrendador.

3- RESERVES - CANCEL.LACIONS - FIANÇA

Les reserves es refereixen a categoria de vehicles, no donant dret a l'assignació d'un model concret dins de la mateixa. L'arrendador mantindrà la reserva fins a seixanta minuts després de l'hora convinguda, no estant obligat a prestar el servei en les condicions pactades transcorregut aquest termini. S'exclouen de l'anterior, aquella reserva el lliurament es faci a l'aeroport o el port, quan el retard sigui per causa no imputable a l'arrendatari. En tota reserva es podrà exigir una fiança equivalent al doble del preu del lloguer que garanteixi qualsevol responsabilitat o obligació de l'arrendatari davant l'arrendador amb un import mínim de 500 ?. Aquesta fiança no impossibilita l'arrendador a reclamar tot aquella que excedeixi l'import de la mateixa. Les cancel · lacions sense penalització s'han d'efectuar amb una antelació mínima de 96 hores respecte de l'inici de l'arrendament que s'entendrà a les 08.00 h del primer dia. Si es realitzen amb posterioritat al mínim assenyalat, s'aplicarà el següent criteri

 • Entre 96 hi 72 h es pagarà el 25% del preu total acordat.
 • Entre 72 hi 48 h es pagarà el 50% del preu total acordat
 • Entre 48 hi 24 h es pagarà el 75% del preu total acordat
 • Menys de 24 h es pagarà el 100 % del preu total acordat

En relació a les tarifes prepagament s'aplicarà el següent :

 • Si hi ha disponibilitat, prèviament a l'inici del lloguer, es podrà realitzar un canvi de categoria del vehicle que podrà suposar un preu superior al pactat prèviament. En cap cas, l'arrendador reintegrarà diners anticipats en el preu del lloguer ja pagat o una diferència eventual.

En cas de cancel·lació, se seguiran els criteris anteriorment exposats. Les cancel · lacions es podran fer online o per escrit. En cas de no recollir el vehicle llogat o no recollir-lo a l'hora convinguda, l'arrendador retindrà el total del preu del lloguer.

4- AUTORIZACIÓ AL CÀRREC D'IMPORTS AMB TARGETA DE CRÈDIT I / O DÈBIT

Mitjançant la comunicació de les dades de la targeta de crèdit i / o dèbit en el moment de la contractació, l'arrendatari autoritza a l'arrendador perquè imputi a la mateixa, els crèdits que pel preu del lloguer, fiança, i qualsevol altre cost i responsabilitat recollides en aquestes condicions es meriten en relació amb el contracte de lloguer. Una vegada que l'arrendatari ha confirmat la reserva, l'arrendador estarà facultat per carregar a la targeta de crèdit i / o dèbit la totalitat del preu del lloguer previsible, inclosos els extres sol · licitats. El contracte de lloguer quedarà sense efecte en el cas que no sigui possible carregar a la targeta aquestes sumes o en el cas que el client no disposi de targeta de crèdit. La liquidació completa del contracte de lloguer es produirà un cop retornat el vehicle i comprovat l'estat del mateix pel personal de l'arrendador. La liquidació final es produirà amb càrrec als mitjans de pagament indicats per l'arrendatari.

5. - DEVOLUCIÓ DEL VEHICLE

El vehicle es retornarà en el lloc, data i hora estipulats en l'anvers d'aquest document. Qualsevol alteració haurà de ser prèviament autoritzada per l'arrendador. L'incompliment d'aquesta condició faculta l'arrendador per fer-se càrrec del vehicle sense previ avís o requerir judicialment, abonant l'arrendatari en qualsevol dels casos les despeses ocasionades per la seva recuperació. Igualment es faculta l'arrendador perquè pugui recuperar el vehicle en qualsevol moment de la vigència del contracte si la seva utilització contravinga el que disposa el mateix. La durada del lloguer finalitzarà només quan el vehicle i les claus han estat retornats a l'arrendador. La retenció del vehicle per l'arrendatari sense el consentiment de l'arrendador més enllà de la data acordada, podrà ser considerada per l'arrendador com sostracció del vehicle i denunciada com a tal a les autoritats competents. En la devolució del vehicle per finalització del lloguer en què l'arrendatari no estigui present en la inspecció del mateix, per causes imputables a ell, lliurament per bústia, o no disponibilitat, o la devolució es realitzi fora de l'horari de l'oficina de l'arrendador, o en lloc diferent al designat per l'empresa i s'apreciïn danys en el vehicle o brutícia que excedeixi del que és habitual, el client haurà d'abonar la valoració dels danys i / o treballs resultants de la inspecció realitzada pel personal de l'arrendador en el seu absència, acceptant expressament els càrrecs que se li puguin fer a la targeta de crèdit i / o dèbit o forma de pagament acordada. El retard en el lliurament del vehicle, facultarà l'arrendador a aplicar el cobrament d'un dia complet de lloguer que s'anirà renovant cada 24 hores fins a l'efectiva entrega del vehicle. Si l'arrendament s'hagués fet per preu especial, el dia o dies extres es cobraran a tarifa normal vigent.

6. - CÀRRECS DEL LLOGUER

L'arrendatari es compromet expressament a pagar a l'arrendador :

 • A) La quantitat resultant de l'aplicació del preu pactat en el contracte de lloguer, corresponent a fiança, durada, assegurances, franquícies, equipament addicional, combustible i serveis complementaris, segons les condicions estipulades, així com els impostos i taxes aplicables.
 • B) L'import o diferència del valor de tota roda de recanvi, pneumàtic, eina, accessori o equip de ràdio que al final del lloguer falti del vehicle o hagi estat substituït per un altre aclarint expressament que qualsevol falta o substitució no està coberta per cap pòlissa d'assegurança, sent l'arrendatari responsable de la mateixa i de les despeses ocasionades. Així mateix, la pèrdua i / o danys de les claus o equivalent del vehicle, així com la pèrdua de la documentació, tindrà els càrrecs corresponents als danys i perjudicis efectivament causats a l'arrendador, incloent el quilometratge per la reposició dels mateixos.
 • C) La quantitat corresponent a les multes per qualsevol infracció a la legislació vigent i aplicable, especialment la relativa al Codi de la Circulació, en què pugui incórrer l'arrendatari en l'ús del vehicle objecte del contracte de lloguer, així com els recàrrecs corresponents per el retard en el pagament per part de l'arrendatari i les despeses judicials o extrajudicials en què hagi pogut incórrer l'arrendador com a conseqüència de l'anterior.
 • D) Els costos de reparació o substitució dels danys exclosos de totes les cobertures, així com dels danys o pèrdues la cobertura no quedi justificada i / o contractada per l'arrendatari, així com les despeses d'immobilitzat del vehicle. Són exclusions de totes les cobertures els danys en llantes, cobreix llantes, pneumàtics i punxades, baixos, sostres interiors des de l'interior i tot falta o element substituït o alterat, i qualsevol dany o desperfecte quan s'incompleixin les condicions generals o la normativa o legislació vigent.
 • E) Les despeses de trasllat i reparació del vehicle motivats per l'ús i proveïment inadequat.

7. - POLÍTICA DE COMBUSTIBLE

Els vehicles es lliuren bé amb el sistema PLE - PLE, a retornar en les mateixes condicions. O bé, amb l'ompliment d'aproximadament 1/4 de dipòsit, que ha de ser pagat pel client d'acord amb la següent taula:

 • Grup A - Grup B 20 ? - 22 ? Grup C - Grup D ? 24 - ? 26
 • Grups E, F, G, H, I, J i K - 30 ?
 • Grups L, M i N - 33 ?
 • Grups P, Q i R - 36 ?

El vehicle serà lliurat pel client el més buit possible. No es faran devolucions de cap tipus. Les tarifes poden canviar sense previ avís, en funció dels augments i / o disminucions en els preus del combustible. L'arrendatari haurà repostar el vehicle amb el tipus de combustible adequat per al mateix, l'import serà sempre al seu càrrec. Qualsevol despesa derivada per ús de combustible inadequat serà a càrrec de l'arrendatari. L'arrendatari, en el moment previ a la recepció del vehicle llogat, acordarà amb l'arrendador l'import del combustible que existeixi en el dipòsit en aquest moment. El preu pactat, produirà un càrrec en els mitjans de pagament indicats per l'arrendador. En cap cas es realitzaran devolucions en concepte de combustible per part de l'arrendador.

8. - ASSEGURANÇA

L'assegurança concertat per arrendador cobreix l'arrendatari i conductors autoritzats en el present contracte, contra la responsabilitat civil ( danys a tercers ) per quantitat de cinquanta milions d'euros ( 50.000.000. - ? ). No es consideren terceres persones als efectes d'assegurança, el cònjuge, ascendents, descendents i germans de l'arrendatari o conductor autoritzat, així com els seus socis i persones que tinguin amb els mateixos una relació de salari o dependència. Queden expressament exclosos de la garantia d'assegurança, la pèrdua, robatori, o danys causats a béns transportats en el vehicle arrendat. La responsabilitat de l' arrendatari respecte als danys causats al vehicle arrendat està coberta totalment en els casos de robatori, i incendi, sempre que es presenti la corresponent denúncia del fet davant l'autoritat competent i presti la seva total col · laboració amb la mateixa. L'arrendatari lliurarà a l'arrendador de les claus del vehicle i una còpia de la denúncia. Les despeses produïdes per accident seran a càrrec de l'arrendatari. L'arrendatari queda exempt d'aquesta responsabilitat mitjançant el pagament de la prima corresponent, segons tarifa, sent requisit indispensable signar l'acceptació d'aquest càrrec en l'anvers d'aquest contracte que recollirà l'acceptació de la franquícia si n'hi hagués. L'assegurança no cobreix, en cap cas, els accidents i danys causats per la conducció sota efectes de l'alcohol, drogues, medicaments o qualsevol altra substància que redueixi la capacitat del conductor, així com quan el conductor no estigui autoritzat per conduir el vehicle arrendat o tot estant-ho, el sinistre es produeixi incomplint el que estableix aquest contracte o les normes elementals de circulació.

9. - ACCIDENTS

L'arrendatari es compromet a informar immediatament de qualsevol sinistre a la companyia i l'arrendador, així com a transmetre'ls immediatament quantes cartes, citacions o notificacions, parts, atestats o qualsevol altre document que tingués i que a aquest sinistre es refereixin ia prestar completa col · laboració amb la companyia i l'asseguradora en la investigació i defensa de qualsevol reclamació i procés. En el moment de l'accident o sinistre s'adoptaran les següents mesures :

 • a) No reconèixer o prejutjar la responsabilitat del fet.
 • b) Obtenir dades completes de la part contrària, emplenant l'imprès lliurat juntament amb la documentació del vehicle, que remetrà urgentment a l'arrendador, avisant telefònicament en els casos d'accident greu, a les seves oficines en horari obertes al públic o al telèfon d'emergència facilitat a la signatura del contracte de lloguer.
 • c) Notificar immediatament a les autoritats si hi ha culpabilitat de la part contrària
 • d) No abandonar el vehicle sense prendre les adequades mesures per protegir-lo i salvaguardar

El sinistre del vehicle no implica automàticament una obligació de l'arrendador de posar a disposició un vehicle de substitució. La substitució d'un vehicle per avaria, estarà condicionada a la possible disponibilitat d'un altre vehicle per part de l'arrendador. En aquest cas, l'arrendador haurà de fer tot el que estigui al seu abast per atendre aquest canvi. Juntament amb l'import del dany emergent, l'arrendador està facultat a reclamar a l'arrendatari el lucre cessant per la impossibilitat d'utilitzar el vehicle sinistrat.

10. - MANTENIMENT I REPARACIONS

L'arrendatari rep el vehicle en perfectes condicions i net, i ha de conservar-lo en bon estat. El desgast mecànic normal del vehicle l'assumeix l'arrendador que s'encarregarà de les despeses hagudes durant l'arrendament per greixatges, canvis d'oli, reposició de líquids de frens i altres fluids, i petites reparacions excepte punxades, fins a un màxim de 6 Euros. Aquestes operacions de manteniment hauran de ser realitzades sempre en els tallers de l'arrendador. De la mateixa manera, qualsevol altra reparació haurà d'acordar per escrit, seran a càrrec de l'arrendatari i serà realitzada en els tallers de l'arrendador o els que aquest autoritzi.

11. - TRACTAMENT INFORMÀTIC DE LES DADES PERSONALS

El Arrendatari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals recollides en aquest contracte necessari per a la prestació del servei pactat, així com per a l'oferta i contractació d'altres productes i serveis de l'arrendador. Es posa en coneixement de l'arrendatari el dret d'accedir, rectificar, i, si escau, cancel · lar les seves dades personals mitjançant petició escrit dirigida a l'empresa arrendadora. Així mateix, l'arrendatari presta el seu consentiment perquè l'arrendador pugui cedir les seves dades a empreses del grup, o altres amb les quals l'arrendador conclogui acords de col · laboració per a la millor prestació del servei de lloguer de vehicle, radicades a Espanya oa l'estranger, respectant la legislació espanyola sobre protecció de les dades de caràcter personal.

12. - RESPONSABILITAT

L'arrendador declara haver pres les degudes precaucions i revisat el vehicle per evitar fallades mecàniques del mateix, no assumint l'arrendador cap responsabilitat pels perjudicis que directament o indirectament, puguin ocasionar a l'arrendatari per motiu d'avaria fortuïta o sinistre produït per qualsevol causa.

13 - DISPOSICIONS GENERALS

L'arrendatari té dret a rebre un exemplar d'aquest contracte en castellà i en els idiomes que hi hagi disponible. En cas de discrepància entre ells prevaldrà la versió castellana. La compensació de crèdits davant de l'arrendador només es produirà amb crèdits reconeguts en resolucions judicials o arbitrals ferms o reconeguts per l'arrendador. En cas d'existir més d'un arrendatari, respondran per igual de manera solidària davant de l'arrendador. Tots els drets i obligacions que es derivin d'aquest contracte, seran extensius als conductors autoritzats.

14. - JURISDICCIÓ

Ambdues parts contractants amb renúncia al seu propi fur, se sotmeten per a les qüestions que puguin sorgir sobre la interpretació o compliment del present contracte al tribunal d'arbitratge que dirimeix les reclamacions sobre transport existent a la comunitat autònoma on es va arrendar el vehicle, i en cas que no existís als Tribunals de Justícia de la ciutat de Palma.

15 - RESOLUCIÓ CONTRACTUAL

Les parts tenen dret a resoldre el contracte de concórrer una causa legal per a això. L'arrendador podrà resoldre de concórrer una causa justa tenint aquesta consideració

 • La devolució de rebuts, xec, pagarés, targetes de crèdit i / o dèbit, llevat que l'arrendatari procedeixi al pagament en el termini de tres dies.
 • La utilització del vehicle de manera inadequada al seu destí o causi danys l'arrendatari al mateix de forma intencionada, greu, dolosa o negligent.
 • La vulneració de les disposicions aplicables en matèria de transports comercials.
 • L'incompliment de qualsevol de les prohibicions reflectides en aquest contracte
 • En cas d'elevada sinistralitat.

L'arrendatari està obligat a la immediata devolució del vehicle, les claus, la documentació i tots els accessoris. En tot cas, l'arrendador podrà retirar el vehicle d'allà on es trobi en resoldre el contracte. L'arrendador en cas de resolució contractual, podrà exigir a l'arrendatari el dany emergent i el lucre cessant que li produeixi aquesta resolució.

Authomar Rentacar

© 2013 Authomar.com. All rights reserved.

carregant dades......